Kids in the kitchen เรียนทำอาหาร ขนมนานาชาติ (4-15 ปี)

Class
 Paradise Park, Central Chaengwattana, ICONSIAM, Chonburi
 อายุ :  4 - 15  ปี

 

  • เลือกเรียนวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันธรรมดาหลังเลิกเรียน
  • หลักสูตรแบ่งเป็นการเรียน 8 ครั้งๆละ 2 ชั่วโมง
  • แบ่งกลุ่มเรียน สำหรับเด็กอายุ  4-8 ปี และ 9- 15 ปี
  • เปิดสอนประจำ ตามวันที่ผู้สอนกำหนด


รายละเอียด

          หลักสูตรหนูน้อยเข้าครัวเหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 ปี ถึง 15 ปี เรียนทำอาหารและขนมนานาชาติ โดยได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน โดยมีการออกแบบขั้นตอนและอุปกรณ์การเรียน ที่มีความแตกต่าง ให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย โดยคำนึงถึงทักษะ พัฒนาการที่ได้ สุขอนามัย โดยเฉพาะความปลอดภัย

 

ราคา

คลาสละ 6,900 บาท   รวมวัตถุดิบและอุปกรณ์ทำอาหารแล้ว  + ค่าแรกเข้าและชุดLittle chef set 1,000 บาท

 

ตารางเรียน

 

สิ่งที่จะได้รับ

  • สร้างความสนใจในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  • ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง IQ และ EQ
  • เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการประยุกต์งานครัวด้วยการสร้างรูปแบบอาหารใน แบบของตนเอง 
  • ฝึกฝนให้เด็กคิดอย่างเป็นขั้นตอนผ่านการกระบวนการทำอาหาร 
  • พัฒนาอารมณ์ ประสาทสัมผัส และการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก

 

ความรู้พื้นฐานที่ควรมี

  • สามารถเรียนตามช่วงอายุได้เลย ไม่ต้องมีพื้นฐานใดๆมาก่อน

 

ภาพบรรยากาศ

   

อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และดอกไม้

 

 

Play Chef
Class 02/01/2019 14:55:00

สถานที่
ติดต่อสอบถาม

กิจกรรมแนะนำอื่นๆ

Kids in the kitchen เรียนทำอาหาร ขนมนานาชาติ (4-15 ปี)

Kids in the kitchen เรียนทำอาหาร ขนมนานาชาติ (4-15 ปี)

Play Chef
Class
Cooking
Paradise Park