Dance

Class

 

 

Bangkok Dance Academy

สถาบันบางกอกแดนซ์ คือ โรงเรียนเอกชนที่สอนศิลปะการเต้น นาฏศิลป์ตะวันออก และนาฏศิลป์ตะวันตก
ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

 

สถาบันบางกอกแดนซ์มุ่งเน้นการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นในการนำหลักสูตร ที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติ และประสบความสำเร็จในการพัฒนาการเต้น มาใช้อย่างเป็นระบบ มีจัดการสอบวัดผล
ให้กับนักเรียนเป็นประจำทุกปี และเน้นให้ ความสำคัญกับการเรียนการสอนที่ครูมีปฎิสัมพันธ์กับนักเรียน
โดยเป็นการทำงาน ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและครูผู้สอน เพื่อสร้างให้นักเรียนได้สามารถพัฒนาอารมณ์
และการแสดงออกได้อย่างเต็มที่ เป็นธรรมชาติและมีความสุข จัดกิจกรรมอย่างต่อ เนื่อง เพื่อกระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งทางด้านการเต้นและ การสร้างประสบการณ์ในด้านต่างๆ ดำเนิน
การให้ทุนการศึกษาแก่ครู และนักเรียน เพื่อศึกษาในระดับสูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ วางพื้นฐานเพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนได้มี การพัฒนา และเตรียมพร้อมสู่ระดับสูงและสามารถใช้เป็นวิชาชีพได้อย่างจริงจัง

 

ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรครูอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านทฤษฏีและปฏิบัติ ให้ความ สำคัญในการส่งเสริมความ
สัมพันธ์อันดี ระหว่าง โรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง คำนึงถึงการสร้างประโยชน์ ปลูกฝังให้บุคลากรของ
สถาบันฯ ทั้งครูและนักเรียนให้ ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เพื่อสร้างประโยชน์คืนกลับสู่สังคม
สถานที่เรียนต้องมีความพร้อม และได้มาตรฐานที่มีความเหมาะสม และมีบรรยากาศ ที่โปร่งใส ผ่อนคลาย
บนที่ตั้งที่สะดวก ปลอดภัย อยู่ใจกลางชุมชน ง่ายต่อการเดินทาง และมีสาธารณูปโภคการบริการอย่างครบถ้วน

 

 

บัลเล่ต์

บัลเล่ต์  เป็นการเต้นรูปแบบหนึ่งที่มีเทคนิคเฉพาะ เช่น  การ Turn Out, การจัดสมดุลของร่างกาย,  
 การยืนบนปลายเท้า  เน้นความสง่างาม  โดยควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายผ่านท่าทางให้พลิ้วไหว|
ไปตามเสียงดนตรีเพลงคลาสสิค และเครื่องแต่งกายที่มีความเฉพาะตัว (ballet tutu, point shoes) 
โดยการเต้นบัลเล่ต์มีแหล่งกำเนิดมาจากการเต้นชั้นสูงในราชสำนักของอิตาลี-ฝรั่งเศส และเนื่องจาก
บัลเล่ต์เป็นศาสตร์ที่มีการพัฒนามายาวนาน ทำให้วิชาบัลเล่ต์เป็นเหมือนวิชาพื้นฐานที่เสริมสร้างเทคนิค
ไปสู่การเต้นแบบอื่นๆ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะในการขึ้นพอยท์ หรือการเต้นบนปลายเท้าที่ให้ความรู้สึก
ล่องลอย และเป็นเอกลักษณ์ของการเต้นบัลเล่ต์อีกด้วย ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การควบคุมกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ
ที่ใช้ในการเต้นบัลเล่ต์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการเต้นระดับสูง
 
 
 
Bangkok Dance Academy
Class 21/08/2020 15:23:00

สถานที่
ติดต่อสอบถาม

กิจกรรมแนะนำอื่นๆ

แจ้งเตือน! ไม่มีรายการคอร์สเรียนที่ค้นหา