I CAN READ PLUS พัฒนาภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน (3-5 ปี)

Class

  24 สาขา

 อายุ : 3 - 5 ปี

 

 

  • พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน

 

 

รายละเอียดกิจกรรม

หลักสูตรนี้ พัฒนาทักษะด้านการอ่านอย่างต่อเนื่อง โดยคลาสนี้จะเน้นให้เริ่มทำความเข้าใจทำเนื้อเรื่องที่ได้ (อ่านหน้าจับใจความ) ได้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มทักษะพื้นฐานด้านการเขียนภาษาอังกฤษรวมถึงการเรียนรู้หลักไวยกรณ์เบื้องต้น
เมื่อถึงหลักสูตรเด็ก ๆ เป็นผู้อ่านที่ดีแล้วสิ่งที่เราจะพัฒนาต่อไปอีกคือการเขียน ไวยกรณ์ และทักษะการพูดที่สูงขึ้นเด็กที่เรียนในหลักสูตรนี้จะเน้นในเรื่องการพูดโต้ตอบ การโต้วาทีเบื้องต้น การพูดต่อหน้าชุมชน
เรียนการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความซับซ้อนมาขึ้นทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันและสามารถใช้เป็นพื้นฐานในหลักสูตรที่สูงขึ้นต่อไป

 

 

สิ่งที่จะได้รับ

  • ทักษะการอ่าน โดยเฉพาะการอ่านจับใจความ
  • ทักษะการพูดโต้ตอบ และการพูดในที่สาธารณะ


 

ความรู้พื้นฐานที่ควรมี

  • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน หรือทักษะใดๆมาก่อน  น้องๆสามารถลงเรียนได้ตามช่วงอายุที่เหมาะสม 

ภาพบรรยากาศ

 

 

I Can Read Thailand
Class 27/08/2020 09:38:00

รายละเอียดรายการจอง

สถานที่
ติดต่อสอบถาม

กิจกรรมแนะนำอื่นๆ

I CAN READ PLUS พัฒนาภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน (3-5 ปี)

I CAN READ PLUS พัฒนาภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน (3-5 ปี)

I Can Read Thailand
Class
Language
-

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามกับเจ้าหน้าที่ (เวลา 09.00 - 18.00 น.)

094 561 8855

สอบถามผ่าน Line

@classcandy.net

qr code line classcandy.net