• EduFirst School

  • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เรียนทุกวัย ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำ ในการส่งบุคลากรเข้าอบรมกับสถาบันอย่างเป็นทางการ

 

EduFirst School

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ครบวงจรชั้นนำ

The Leading inclusive English Language School

 

 

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษครบวงจร 
ที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
สำหรับทุกวัย ด้วยประสบการณ์การสอนภาษากว่า 15 ปี

 

 
โรงเรียนสอนภาษา เอ็ด ดู เฟิร์สท์ (Edu First School) เป็น สถาบันสอนภาษาอังกฤษครบวงจร
มาตรฐานระดับโลก ที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ผ่านการวิจัยและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนครอบคลุมทุกด้านเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เรียนทุกวัย ครอบคลุม
ตั้งแต่ เด็กเล็ก นักเรียน นักศึกษา จนถึงคนทำงาน จึงได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำ ในการส่ง
บุคลากรเข้าอบรมกับสถาบันอย่างเป็นทางการ

 

 

 
โดยทางโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edu First มีหลักสูตรคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
ให้เลือกเรียนหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับสำหรับผู้ใหญ่ (นักเรียน นักศึกษา และคนทำงาน)
ไปจนถึง หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท ทั้งในรูปแบบการเรียนภายในและนอกสถานที่

 

ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูง ทั้งอาจารย์ชาวต่างชาติ
ที่จะช่วยให้สามารถสื่อสารได้อย่างเจ้าของภาษา และอาจารย์ชาวไทยที่เข้าใจพฤติกรรม
การเรียนรู้ของคนไทยเป็นอย่างดี ในการเรียนแบบกลุ่มขนาดเล็ก หรือการเรียนแบบตัวต่อตัว 
ด้วยระบบการสอนภาษาในรูปแบบผสมผสาน ทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียนขนาดเล็กกับอาจารย์
การเรียนเสริมผ่านกิจกรรม และนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยระบบโปรแกรมอันทันสมัยซึ่งเป็นที่
ยอมรับกว่า 20 ปี ใน 50 ประเทศทั่วโลก

 

 

 

เป้าหมายของเรา มุ่งสู่การเป็น

 “ สถาบันสอนภาษาอังกฤษครบวงจรชั้นนำ โดยการนำประสบการณ์
การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีคุณภาพมาสู่ทุกคน 

 

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst เปิดสอนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่หลากหลาย
เช่น สนทนาภาษาอังกฤษ Conversation , แกรมม่า Grammar, ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English, การเขียน Writing, IELTS, TOEFL, TOEIC, Genral English
คอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว Private lesson, คอร์สเตรียมสอบ SAT, GRE, GMAT, การออกเสียง
โฟนิค Phonic , คอร์สสำหรับองค์กร Corporate English และคอร์สเรียนภาษาอังกฤษอื่นๆ
ตามความต้องการ

 

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

 

เป็นคอร์สการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอายุ 5-14 ปี โดยเฉพาะ
ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้าน
การใช้งาน และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง ให้เหมาะกับเด็ก
นักเรียนในแต่ละวัยโดยทุกหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์เจ้าของภาษา
ที่มีคุณภาพและประสบการณ์สำหรับการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กโดยเฉพาะ

 

 

รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ เน้นการเสริมสร้างพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษในทุกด้าน
ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ  ซึ่งจะทำ
ให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไปพร้อมกับความสนุกสนาน  จึงทำให้ผู้ปกครองมั่นใจว่า
เด็กๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่
ดีต่อไปทั้งในห้องเรียน และชีวิตประจำวัน

 

 

 

หลักสูตรคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโต สำหรับเด็กอายุ 11 – 14 ปี
(ระดับประถม – มัธยมศึกษาตอนต้น)
เป็นคอร์สเรียนภาษาที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ
เพื่อปูพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ไปพร้อมๆ กัน และยังช่วยเสริมการเรียนที่โรงเรียนให้ดีขึ้น และสร้างพื้นฐานที่ดีต่อไปในอนาคต

 

หลักสูตรคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สำหรับเด็กอายุ 5-14 ปี
เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถม จนถึงมัธยมต้น ที่ต้องการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษอย่างเร่งด่วน มีเวลาจำกัด หรือ ต้องการเน้นเฉพาะด้านเป็นพิเศษ
หรือ อยากจัดตารางเวลาเรียนเอง
ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว นี้จะช่วยให้เด็ก
เกิดความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และมีประสิทธิภาพสูงสุดในเวลาอันรวดเร็ว
และสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้ทันที

 

 

 

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

 

อาจารย์เจ้าของภาษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและเข้าถึงจิตใจเด็ก สามารถสร้างสรรค์
บทเรียนและกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถโน้มน้าวให้เด็กเกิดความสนใจติดตามบทเรียนไป
พร้อมๆกัน โดยให้ความสำคัญในการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่จัด
ทำขึ้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะ จากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา อาทิ กิจกรรม เกมส์
วิดีโอ ภาพประกอบการเรียนการสอน และซอฟแวร์ต่างๆ

 

 

การจัดแบ่งกลุ่ม

 

เด็กนักเรียนจะได้รับการเอาใจใส่จากอาจารย์ผู้สอนเป็นพิเศษ โดยจะแบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆ
ซึ่งการจัดกลุ่มจะใช้อายุและความสามารถทางภาษาอังกฤษ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน และมั่นใจในการเรียนไปกับเพื่อนร่วมชั้นได้อย่างเต็มที่

 

หลักสูตรคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับช่วงปิดเทอม มุ่งเน้นการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อสร้าง
พื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำความรู้ภาษาอังกฤษ
จากที่โรงเรียน มาฝึกใช้ให้ถูกต้องกับอาจารย์เจ้าของภาษา ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
ที่สนุกสนานในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

 

 

 

โปรโมชั่นพิเศษ !

ส่วนลด
10%
รับส่วนลดพิเศษ!! เมื่อชำระผ่านบัตรเคดิตซิตี้แบงก์
privilege

ตารางกิจกรรมที่เปิดทั้งหมด