• Babies Genius

  • สถาบันอันดับ 1 ด้านพัฒนาการเด็ก Intelligence can be taught ความฉลาดสอนได้

Babies  Genius

ศูนย์พัฒนาศักยภาพสมองเด็ก อายุ 6 เดือน – 6 ขวบ สอนโดยโปรแกรม
จากประเทศอังกฤษ โครงสร้างคือสอนการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
เรียนรู้ตัวอักษร การออกเสียงตัวอักษร คำศัพท์ ตัวเลข สี รูปทรง
ความเหมือนความแตกต่าง

 

 

What is Babies Genius philosophy ?

ความสำคัญของช่วงปฐมวัยในเด็กอายุ 0-6 ปี คือ สมองเติบโตและพัฒนาเร็วที่สุด
การอบรมเลี้ยงดูในช่วงนี้ มีผลต่อคุณภาพของเด็กตลอดชีวิต เด็กทุกคนเกิดมามี
สมองที่พร้อมจะเรียนรู้ แรกเกิดสมองมีน้ำหนักประมาณ 350-500 กรัม เมื่อเปรียบ
เทียบกับผู้ใหญ่จะมีน้ำหนักประมาณ 1.3 ก.ก. สมองของเด็กจะโตเร็วมากในช่วง
3 ปีแรกขนาดและน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 80 % ของสมองผู้ใหญ่

 

 

ดังนั้นการกระตุ้นเซลล์สมองในช่วง 3 ปีแรก คือช่วงวัยที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเด็ก
และไม่สามารถย้อนเวลากลับมาได้อีก การกระตุ้นที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมมีผลทำ
ให้เด็กฉลาดได้ 
ที่นี่ เบบี้ส์ จีเนียส “ ความฉลาดสอนได้ ”

 

 

What are Babies Genius objectives ?

ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเซลล์สมอง และความฉลาดหลายด้าน
คือ สอนความฉลาด ด้านภาษา ด้านตรรกะคณิตศาสตร์ ด้านมิติ ด้านดนตรี
ด้านการเคลื่อนไหว ด้านการรู้จักเข้าใจตนเอง ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น
ด้านความฉลาดทางอารมณ์ เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ฝึกความอดทนแ
ละ
การรอคอย ฝึกให้มีสมาธิ ฝึกความสามารถทางด้านความคิด รวมถึงกระตุ้น
เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกปลูกฝังการรักและเห็นคุณค่า
ของตนเอง ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง

 

 

 

เรียนรู้การรู้จักแก้ไขปัญหา ฝึกระเบียบวินัย และฝึกให้มีความเป็นตัวของตัวเอง
พัฒนาการทางด้านประสาทสัมพันธ์ตามือและเท้า กล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่
ด้วย
การเรียนรู้ผ่านการเล่นเครื่องเล่น กระตุ้นพัฒนาการให้มีความเข้าใจตนเอง
มีการควบคุมตนเอง และมีการผลักดันตนเอง ฝึกให้มีประสิทธิภาพทางสังคม มีความ
เข้าใจผู้อื่น เรียนรู้คุณธรรม คือ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความมีน้ำใจ เรียนรู้การแบ่งปัน
โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นต้น

 

 

 

 

CLASSES

 

 

Class with parental participation, designed especially
for babies helping them overcoming stranger anxiety
and develop physically through play.

 

In this class,  your baby will learn and discover letters, shapes
numbers, music, colours, clothing, causes and effects, and about
animals. It includes classical music, massages and exercises helping
babies extend their intellect. This class concentrates on important
developmental skills in an atmosphere of fun and musical merriment
that curious little ones will want to experience over and over again.

 

 

 

Class with parental participation, designed especially for toddlers
helping them to learn walking with confidence, develop their listening
skills, vocabulary, arts & crafts skills and develop physically through
play. In this class, your toddler  will learn and discover letters 
shapes, numbers, music and classical music, colours, similarities 
and differences, causes and effects, and about animals.

 

 

 

 

Class without parental participation, designed especially for young
children, helping them developing their early reading skills, memory
& listening skills, matching and spatial skills and develop physically
and socially through play and role play. In this class, your child will
learn and discover the alphabet, phonics and the sounds letters make,
numbers, counting, music and songs, shape and colours, similarities and
differences, causes and effects and logic and predictions.

 

Baby Bright has been created perfectly by experts in child development
who have evolved a wonderful program that stimulates children to make
them truly active learners. It has been developed from the very latest
scientific research results on what really stimulates children and how
they structure their brain development. Using active learning, this class
encourages confidence, stimulates self-discipline, language, hand-eye
coordination and movement, as well as develops cognitive, intellectual,
physical, social, and emotional skills in your child by exploring the bright
new world. Your child will learn and discover about objects, parts and
wholes, sizes, shapes, numbers, alphabets, colours, movements, sounds,
music, arts and crafts, language and even physics. Baby Bright is a
stimulating program especially developed to be suitable for young children.

 

 

 

โปรโมชั่นพิเศษ !

ส่วนลด
10%
รับส่วนลดพิเศษ!! เมื่อชำระผ่านบัตรเคดิตซิตี้แบงก์
privilege

ตารางกิจกรรมที่เปิดทั้งหมด

Play&Learn

Play&Learn

Babies Genius
Class
Play & Learn