• ClickRobot Engineer Learning Center

  • CLICKROBOT is a learning Center that teach children to build, make program and how to control their robot. and used LEGO Education equipment.

CLICKROBOT is a learning Center that teach children to build
make program and how to control their robot. and used LEGO
Education equipment.

 

 

 

ศูนย์สอนหุ่นยนต์สำหรับเด็ก โดยใช้ Lego Education เป็นสื่อการเรียน

 

 

 

เพราะหุ่นยนต์คือสิ่งที่สำคัญในอนาคต มาเรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ สอนเด็กต่อ
หุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์สำหรับเด็ก โดยใช้ Lego Education
เป็นสื่อการเรียนการสอน เรียนรู้แบบ Stem ฝึกให้เด็กรู้จักการทำงานแบบเป็น
ระบบขั้นตอน สมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ

 

 

 

สอนประกอบและเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ ด้วย Lego Education
เสริมสร้างสมาธิและจินตนาการ เรียนรู้หลักสูตร STEM ผ่านการเล่นแบบมีเป้าหมาย

 

 

คอร์สพิเศษหลังเลิกเรียน "Lego" สิ่งที่ได้จากการเรียนคอร์ส Lego
ได้ฝึกสมาธิ มีความคิดสร้างสรรค์ จิตนาการ ฝึกการมองภาพแบบมีมิติสัมพันธ์ 
ฝึกการแก้ปัญหา ฝึกพื้นฐานด้านวิศวกรรม เรียนรู้รูปทรงขนาดต่างๆ ฝึกการสังเกต
อีกทั้งได้ความสนุกสนาน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มาก

 

 

คอร์ส Lego wedo programming สำหรับอนุบาล3 เขียนโปรแกรมควบคุม
ผ่าน ipad ส่งผ่านข้อมูลด้วย Bluetooth

 

 

 

 

เด็กๆ เรียนรู้ด้านวิศวกรรมขั้นพื้นฐานผ่านตัวต่อเลโก้เพื่อการศึกษา (Lego Duplo)
ที่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็กให้มองเห็นภาพการออกแบบสิ่งต่างๆได้ชัดเจนเสมือน
ของจริง ฝึกให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ จินตนาการมิติสัมพันธ์ เรียนรู้
เรื่องสี ขนาก รูปทรง และฝึกการคิดวิเคราะห์จากปัญหาที่กำหนดให้โดยเนื้อหาที่เรียน
จะเกี่ยวกับ รอก คาน เพลา เฟือง ในแบบต่างๆ ความสมดุล แรงดัน แรงต้าน และอื่นๆ

 

 

ตารางเรียน

Play&LearnClass

.
จำนวนครั้ง : 1
ราคา ฟรี

.

สาขา : ซอยสาทร11

  • ซอยสาทร11
  • 02 676 7671
  • ClickRobot Engineer Learning Center
  • Line ID : -
  • thw_tonsom23@hotmail.com
แผนที่สาขา