• Quality Kids

  • สอนทักษะการคิด ผ่านกิจกรรม การเล่นเกมการศึกษาที่ได้รับการวิจัยจากทั่วโลก ฝึกการสังเกตการแก้ปัญหาจากการทำกิจกรรม กระตุ้นจินตนาการผ่านกิจกรรมศิลปะ ด้านทักษะการสื่อสาร

ควอลิตี้ คิดส์  เพิ่มพลังสมองให้กับลูกน้อยด้วยระบบการเรียน
การสอนแบบ A.N.T. (Advance Neurological Teaching)

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาความฉลาดและเสริม สร้างทักษะสมอง ควอลิตี้คิดส์จัดการศึกษาที่เป็น
เอกลักษณ์ ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในฐานะแฟรนไชน์ในด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณ
ภาพสูง เพื่อกระตุ้นการพัฒนาสมองมากกว่า 20 ปี

 

 

1.กิจกรรมการเรียนที่กระตุ้นสมองทั้ง 2 ซีก

2.เปิดโอกาสให้นักเรียนรับประสบการณ์ตรงจากการทำกิจกรรม
เพื่อให้เกิดวงจรเข้มแข็งในสมองของนักเรียน

3.ดึงศักยภาพที่โดดเด่นของนักเรียนแต่ละคนออกมา

4.จัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มย่อย

5.เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีเหตุผล เพื่อให้นักเรียน
เกิดทักษะ และความคิดสร้างสรรค์

6.เน้นการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรียนแต่ละคน
โดยปลูก ฝังการคิดอย่างเป็นระบบ

7.สื่อการเรียนการสอน ประเภท Education Toy นำเข้าจากต่างประเทศ

 

 

 

ฝึกสมองเด็กให้คิดอย่างเป็นระบบด้วยระบบ A.N.T. โดยการกระตุ้นปลายประสาท
การรับรู้ของสมองในระดับที่ก้าวหน้า เรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลากหลาย เน้นเสริมสร้าง
ทักษะสมอง เรียนอย่างมีความสุข และมีสมาธิก่อให้เกิดศรัทธาในตนเอง

 

เริ่มรับเด็กตั้งแต่อายุ ขวบครึ่ง เป็นคอร์สที่เน้นกิจกรรมกระตุ้นปลายประสาทสัมผัส ทั้ง 5 เช่น
มือสัมผัส ตามอง หูได้ยิน จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รับรสชาติ เช่น เรื่องการสอนผลไม้เป็นต้น ให้เด็ก
นักเรียน จับส้ม สัมผัสผิวของส้มจากของจริง หั่นส้มเพื่อนำมาคั้นเป็นน้ำส้มแล้วชิมรสชาติให้รู้ว่า
ส้มมีรสชาติแบบไหน หูก็จะได้ยินคำศัพท์ที่เรียกคำว่า ส้ม เป็นต้น และเน้นกระตุ้นการใช้กล้าม
เนื้อมัดเล็ก เพราะการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นจุดสำคัญของ การเรียนรู้และการพัฒนาสมอง
สร้างเสริมสมาธิ ในวัยเยาว์อีกด้วย

 

เริ่มเรียนที่อายุ 2 ขวบขึ้นไป เป็นคอร์สที่เน้นทักษะ ขั้นพื้นฐาน เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
โดยฝึกการ สังเกต การฟังคำสั่งอย่างง่าย และการพัฒนากล้ามเนื้อ มัดเล็ก ที่จะช่วยเสริมให้เด็ก
มีทักษะการขีดเขียนที่ดีขึ้น อีกด้วย เช่น การร้อยเชือก การระบายสี การฉีก ขยำ ปะกระดาษ เป็นต้น

 

 

เริ่มเรียนที่อายุ 3 ขวบ เป็นคอร์สที่เน้นเรื่องสมาธิ การสังเกต การฟังและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างง่าย
ด้ทีละคำสั่ง ฝึกการทำงานให้เป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน เช่น การต่อจิกซอว์ เริ่มต้นจากการสังเกต
ภาพที่จะต่อ แยกชิ้น ส่วนที่เป็นประเภทเดียวกัน คือ มุม ขอบ และชิ้นส่วนด้านใน และเริ่มประกอบ
ต่อทีละประเภท จาก มุม ขอบ และชิ้นส่วนด้านใน จนสำเร็จเป็นภาพที่สมบรูณ์ เป็นต้น

 

เริ่มเรียนตั้งแต่อายุ 4 ขวบ เป็นคอร์สการคิดขั้นกลางที่เน้นสมาธิที่มากขึ้นจากเดิม การทำงานที่เป็นระบบ
และสามารถสังเกตเชื่อมโยงเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์ใดมาก่อนมาหลังได้ และทักษะการสื่อสาร การพูดที่มี
การสื่อสารอธิบายเรื่องราวที่พบเจอได้มากขึ้น เช่น การเล่มเกมลำดับเหตุการณ์ 3-4 เหตุการณ์ เด็กจะต้อง
สังเกตภาพทั้งหมด และเลือกภาพที่เป็นเหตุการณ์แรกไว้ด้านซ้ายมือ และวางเหตุการณ์ต่อไปตามลำดับ
จนครบและสามารถอธิบายภาพเป็นเรื่องราวได้ เป็นต้น

 

เริ่มเรียนตั้งแต่อายุ 5 ขวบขึ้นไป ในคอร์สการคิดขั้นสูงของเด็กเล็กในวัยอนุบาล เน้นสมาธิที่เข้มข้น
และใช้เวลาในการเรียนที่มากขึ้นเพราะเป็นการเรียน ที่มีการสังเกตอย่างละเอียด เชื่อมโยงการคิด
วิเคราะห์ เป็นระบบ ที่เป็นเหตุเป็นผลนำไปสู่การคิดแก้ไขปัญหา เช่น การเรียนเรื่องภาพที่ทับซ้อนกัน
ภาพนั้นอาจมีเส้นเยอะจนดูยาก เด็กแก้ปัญหาด้วยการขีดลายเส้นลงในภาพใดภาพหนึ่งก่อน เพื่อช่วย
ดูภาพง่ายขึ้นและมีความถูกต้องอีกด้วย

 

 

เริ่มเรียน 6 ขวบขึ้นไป เป็นคอร์สการคิดที่หลากหลาย เช่น การคิดเชิงมโนทัศน์ เป็นความเข้าใจใน
เรื่องการจัดกลุ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดจากการสังเกต โดยใช้คุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันจัดให้เป็นกลุ่ม
เดียวกัน การคิดนี้ช่วยให้จำแนกสิ่งใหม่ๆ และทำให้เข้าใจง่ายขึ้น เช่น เกมSet ให้รู้จักการมองภาพ
ว่ามีภาพใดที่เหมือนกัน มีสีที่เหมือนกัน มีจำนวนที่เหมือนกัน มีลายที่เหมือนกัน และให้มองภาพโดย
มีเงื่อนไขว่า ผู้เล่นต้องหยิบการ์ด 3 ใบ ใน 3 ใบนั้นต้องมีสิ่งที่เป็นพวกเดียวกันทั้งหมดหรือสิ่งที่
ต่างกันทั้งหมด

 

เริ่มเรียน 7 ขวบขึ้นไป เป็นคอร์ส การคิดขั้นสูงที่หลากหลายขึ้น เช่นการคิดเชิงกลยุทธ์ให้เด็กรู้จักการ
วางแผนใช้การคิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหา พร้อมฝึกการคิดสร้างสรรค์ ให้เด็กมีสมาธิมากยิ่งขึ้น
เช่น เกม Abalone ฝึกให้รู้จักการมองและวางแผนว่า ในการเคลื่อนที่ของลูกแก้วจะต้องเคลื่อนที่ไปทาง
ไหนถึงจะสามารถชนะอีกฝ่ายหนึ่งได้

 

เริ่มเรียน 8 ขวบ เป็นคอร์สการคิดที่หลากหลาย เช่นการคิดวิจารณญาณคือการคิดที่มีเหตุผลโดยผ่าน
การไตร่ตรองอย่างรอบคอบมีหลักเกณฑ์ มีหลักฐานที่เชื่อถือได้เพื่อนำไปสู่การสรุปการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพสิ่งใดถูกต้อง สิ่งใดควรเชื่อหรือสิ่งใดควรทำ เช่น Brick by Brick โดยการนำ Block
ทั้ง 5 ชิ้นมาประกอบกันตามแบบที่กำหนดให้ เป็นการฝึกการมองพื้นที่และคำนวณการวาง Block
ได้ในหลายรูปแบบ

 

เริ่มเรียน 9 ขวบ เป็นคอร์ส การคิดที่หลากหลาย การคิดเชิงมโนทัศน์ เช่นการคิดสังเคราะห์ต้องใช้
ความคิดสร้างสรรค์รวมการคิดประยุกต์เพื่อไปสู่การแก้ไขปัญหา เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนและครบ
ถ้วนนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เช่น เกม Brain Twister คือการเล่นที่ต้องสังเกตจากแม่สีและ
สังเกตว่ารูปทรงใดที่หายไป ต้องสังเกตทั้งรูปทรง สี และเงื่อนไขที่กำหนดให้ ต้องดูว่าการคิด มีทั้ง
การเพิ่ม การลด หรือการมองที่มองไปด้านหน้าหรือด้านหลังได้

 

 

 

 

 

 

 

โปรโมชั่นพิเศษ !

ส่วนลด
10%
รับส่วนลดพิเศษ!! เมื่อชำระผ่านบัตรเคดิตซิตี้แบงก์
privilege

ตารางกิจกรรมที่เปิดทั้งหมด

Play&Learn

Play&Learn

Quality Kids
Class
Play & Learn