• Robotschild

 • สอนทักษะวิศวกรรมหุ่นยนต์สำหรับเด็ก กิจกรรมหุ่นยนต์สำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาส ประดิษฐ์ การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ และทดสอบหุ่นยนต์ โดยใช้ ชุดหุ่นยนต์ LEGO MINDSTORMS EV3

 

Robotschild  

สอนทักษะวิศวกรรมหุ่นยนต์สำหรับเด็ก กิจกรรมหุ่นยนต์สำหรับเด็ก
เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาส ประดิษฐ์ การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ 
และทดสอบหุ่นยนต์ โดยใช้ ชุดหุ่นยนต์ LEGO MINDSTORMS EV3

 

 

 
การเรียนรู้จะได้ผลดีนั้นขอให้เด็กๆเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนโดยศึกษาบทเรียน
ตั้งแต่เริ่มต้น ฝึกสังเกตการปฏิบัติงานหุ่นยนต์ของตนเอง เพราะในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ นั้น หุ่นยนต์อาจจะคล้ายกันโปรแกรมแบบเดียวกัน แต่การ
ตั้งค่าต่าง ๆ จะต้องกำหนดให้เข้ากับ 
หุ่นยนต์ของตนเอง

 

 

เด็กๆ ได้เรียนรู้ และเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหา
การฝึกทักษะปฏิบัติ การสังเกต ความอดทดและทักษะอีกหลายๆ อย่าง
ที่จะทำให้เด็กๆ ได้เกิดทักษะการเรียนรู้หลายด้านตรงตาม
STEM
Education เป็นแนวทางการเรียนการสอนที่มีลักษณะของการบูรณาการ
การเรียนการสอนทั้งสี่สาขาเข้าด้วยกัน คือ วิทยาศาสตร์ (
Science)
เทคโนโลยี (Technology), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
และคณิตศาสตร์ (Mathematics)

 

 

เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา และสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ในชีวิตประจำวัน โดยอาศัยการจัดการเรียนรู้ด้วยหลายสาขา
เป็นนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนในหลักสูตรการศึกษาใหม่
ขอให้เด็กๆ สนุกกับการเรียน การเขียนโปรแกรมคำสั่งบังคับ
การทำงานของหุ่นยนต์ในรูปแบบต่าง ๆ

 

 

หลักสูตร RobotsChild เป็นหลักสูตรสอนประดิษฐ์อัจฉริยภาพ
หุ่นยนต์สมองกล
เน้นความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความคิด จินตนาการ
ความสามารถที่มีอยู่ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น สนุกสนานกับการออกแบบ
ประดิษฐ์หุ่นยนต์ เขียนโปรแกรมควบคุมสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น
พื้นฐานการออกแบบเทคโนโลยีชั้นสูง ประสานวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ และทักษะคอมพิวเตอร์และฝึกแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ

 

 

 

ให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ ที่หน่วยงาน
ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐบาลจัดขึ้น อาทิเช่น เข้าแข่งขันหุ่นยนต์
World Robot Olympiad, การแข่งขันหุ่นยนต์ FLL:First Lego League
โครงการประดิษฐ์หุ่นยนต์ สพฐ. ชิงชนะเลิศประเทศไทย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(สพฐ)
ระดับการเรียนมีดังนี้

 
1.Junior Courseสำหรับเด็กอายุ 4 - 8 ปี

 

 

เรียนรู้พื้นฐานของหุ่นยนต์ เรียนรู้ส่วนประกอบของ NXT และ EV3
ฝึกทักษะการประกอบหุ่นยนต์ตามแบบอย่างง่ายและตามจินตนาการ
พัฒนากล้ามเนื้อมือ ฝึกสมาธิ ฝึกสังเกตุ เรียนรู้จำนวนและตัวเลข
การเปรียบเทียบ เขียนโปรแกรมคำสั่งควบคุมให้หุ่นยนต์
สามารถทำงานเองได้อย่างง่าย
2.Beginning Roboticสำหรับเด็กเริ่มต้นอายุ 8 ขวบขึ้นไป

 

 

เรียนรู้การประกอบหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมคำสั่งควบคุมให้หุ่นยนต์สามารถ
ทำงานได้เอง รู้จักอุปกรณ์การสร้าง
หุ่นยนต์ ฝึกกระบวนการคิด คิดอย่างเป็นระบบ
เชิงตรรกะ
เป็นเหตุเป็นผล ส่งเสริมเข้าแข่งขันหุ่นยนต์

 3.Intermediate Robotic class ระดับกลาง(ต่อเนื่องเสริมประสบการณ์)
 

 

เสริมประสบการณ์พัฒนาการเขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ในรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น
มีแบบฝึกหลากหลายแบบที่ท้าทายให้น้องๆได้ฝึก ใช้กระบวนการในการคิดและแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ เน้นการออกแบบและสร้างสรรค์หุ่นยนต์ด้วยตนเอง พร้อมวางรากฐาน
ภาษาซี เพื่ออนาคต สนุกสนานกับการแข่งขัน ส่งเสริมเข้าแข่งขันกับหน่วยงานเอกชน
และหน่วยงานภาครัฐจัดขึ้น
4.Energy  Robotics Science
 

 

ทดลองวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์แสนสนุกผ่านตัวต่อหุ่นยนต์
เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสนุกกับวิทยาศาสตร์รอบตัวสำหรับเด็กช่วงวัยประถม กิจกรรม
เน้นให้เด็กๆ ได้ลงมือทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองและกระตุ้นให้เด็กๆ
เกิดกระบวนการคิดและเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตัวต่อหุ่นยนต์อัจฉริยะ Green Energyเป็นโมเดลต้นแบบ
ขบวนการเรียนรู้พื้นฐานการทดลอง การทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพลังงาน
ทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม พลังลม พลังน้ำพลังแสงอาทิตย์พลังความยืดหยุ่น ตลอดทั้งการผลิต
และการเก็บสะสมไฟฟ้า ตัวต่อ

 

 

5.RobotsChild Robotic Camp or Summer course
หลักสูตรเฉพาะสำหรับจัดกิจกรรม

ประกอบหุ่นยนต์
สนุกสนานกับการออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์ โดยใช้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

เขียนโปรแกรม
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ที่ประกอบขึ้นมา
ให้เคลื่อนไหว และทำงานตามความต้องการ

ทดสอบ
สนุกกับการทดสอบหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นมา และเป็นการเสริมสร้างทักษะ
การเข้าสังคม กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น

 

 

หลักสูตรต่างๆ

 

 

ROBOT'S CHILD & Smart Vedic Maths ศูนย์เรียนรู้ทักษะวิศวกรรมหุ่นยนต์
และคณิตสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นความคิดสร้างสรรค์
ได้เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ ออกแบบ ประดิษฐ์ เขียนโปรแกรม
สั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ และการทดสอบหุ่นยนต์ที่สร้างสรรค์ขึ้นมา


ซึ่งเป็นพื้นฐานของการออกแบบเทคโนโลยีชั้นสูงทั้งนี้ได้ประสานวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน
อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์
อาศัยการทำงานของเซนเซอร์ มีทั้งหมด 6 หลักสูตร ได้แก่
 

 

 
1.หลักสูตรRobot’s child เป็นหลักสูตรสอนประดิษฐ์อัจฉริยภาพหุ่นยนต์สมองกล
2.หลักสูตรGreen Energy Robotics
3.หลักสูตรSmart Vedic Mathsเป็นหลักสูตรกวดวิชาคณิตศาสตร์
4.หลักสูตรScience Child ทดลองวิทยาศาสตร์
5.หลักสูตร 3D Child
6.หลักสูตร B2H สำหรับ 5-4 ขวบ

 

 

 

หลักสูตร Smart Vedic Maths เป็นหลักสูตรกวดวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้
 Vedic Maths เป็นหลักสูตรเวทคณิต วิธีคิดคำนวณเสริมสร้างวิธีคิดในหัวเด็ก
จะมีความสามารถคิดได้เร็ว มี 6 ระดับ จากประเทศอินเดีย สิงคโปร์ และญี่ปุ่น
เด็กจะหาคำตอบได้เพียงไม่กี่วินาที


Smart Maths เป็นหลักสูตร คิดวิเคราะห์ แก้โจทย์ปัญหา แบบทดสอบหลังบทเรียน
วัดผลประเมินผลเป็นระยะ O-NET , NT ข้อสอบกลาง

 

 

 
3D Edu Child การออกแบบโมเดล (Model) ชิ้นงานเทคโนโลยี 3 มิติสำหรับเด็ก
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบ ทุกความฝันของเด็กๆจะถูกถ่ายทอดเป็น 3มิติ
หนูน้อยนักออกแบบและนักสร้างโมเดลเป็นการออกแบบจินตนาการคิดสร้างสรรค์
สร้างโมเดลต่างๆ ด้วยตัวเองเด็กๆจะสนุกสนานกับโมเดลผลงานตนเองในรูป 3 มิติ
สามารถสร้างโมเดลต่างๆของจริงได้ด้วย เช่น หุ่นยนต์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ของเล่น

Green Energy

 


 

พบกับนวัตกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ได้ที่โรบอทชายด์

 

 

พัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน โดยใช้หลักการของแรงดันน้ำ 
แรงดันอากาศ ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ปั้มขนาดใหญ่ เครื่องยนต์น้ำอากาศ
ท่อยาง หัวฉีด และชิ้นส่วนอื่นๆ

 

 

 

ชิ้นส่วนเหล่านี้ใช้ประกอบเป็นสิ่งประดิษฐ์ชนิดต่างๆ เช่น น้ำ 1 แก้ว
ทำให้รถวิ่งได้ใบพัดหมุนไฟฟ้าสว่าง เพื่อนำมาติดตั้งกับเครื่องยนต์
ที่ใช้พลังงานจากน้ำและอากาศให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว

 

 

พลังงานไฟฟ้า

 

 

พัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องพลังงานที่ยั่งยืน โดยใช้หลักการเปลี่ยนแปลง
พลังงานลมเป็นพลังงานไฟฟ้า และเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบแบตเตอรี่

 

 

พัฒนาการเรียนรู้ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า
เช่น การต่อวงจรให้แสงสว่าง วงจรแบบขนาน การใช้มอเตอร์

 

 

เป็นค่ายที่จัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
แสนสนุกผ่านตัวต่อหุ่นยนต์ เพื่อสร้างเจตคติที่ดี และสนุกกับวิทยาศาสตร์รอบตัว
สำหรับเด็กช่วงวัยประถม กิจกรรมเน้นให้เด็กๆได้ลงมือทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ด้วยตนเองและกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดกระบวนการคิดและเกิดการเรียนรู้

 

วิทยาศาสตร์ พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ตัวต่อหุ่นยนต์อัจฉริยะ  Energy เป็นโมเดลต้นแบบขบวนการเรียนรู้พื้นฐาน
การทดลอง การทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานทดแทน
เพื่อสิ่งแวดล้อม พลังลม พลังน้ำ พลังแสงอาทิตย์พลังความยืดหยุ่น
ตลอดทั้งการผลิต และการเก็บสะสมไฟฟ้า ตัวต่อ

 

 

SCIENCE CHILD

 

 

นอกจากนี้เด็กๆ จะได้ทดลองวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจตื่นเต้นและหลากหลาย
เรียนรู้โดยการลงมือทำ สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละชั้น

 

ตารางเรียน

Play&LearnClass

.
จำนวนครั้ง : 1
ราคา ฟรี

.

สาขา : Future Park

 • 94 Phahonyothin Rd, Tambon Prachathipat, Amphoe Thanyaburi, Chang Wat Pathum Thani 12130
 • 089-6683571
 • Robotschild Rbc
 • Line ID : .
 • robotschild1@hotmail.com
 • 10.30-21.30
แผนที่สาขา

สาขา : Fashion Island

 • ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ แขวง คันนายาว เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
 • 081-947-4331
 • Robotschild
 • 10.00 - 18.00
แผนที่สาขา

สาขา : สาทร

 • สาทร
 • 092-6080888
 • Robotschild
 • 10.00 - 16.00
แผนที่สาขา

สาขา : Ekkamai

 • สาขา เอกมัย (ลงสถานีรถไฟฟ้าเอกมัย ทางออก4)
 • 062-8652444
 • Robotschild
 • 10.00 - 18.00
แผนที่สาขา