• Scientia

  • ซายเอนเทีย เป็นศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถม (Primary Science Learning Center) ที่มุ่งมั่นในการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับเด็กไทยในวิชาวิทยาศาสตร์

 

  ซายเอนเทีย เป็นศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถม
(Primary Science Learning Center) ที่มุ่งมั่นในการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับเด็กไทยในวิชาวิทยาศาสตร์ ที่จำเป็นอย่างยิ่งในอนาคต

 

 


ในด้านเนื้อหาวิชาการ และทักษะกระบวนการคิด เพื่อการสร้างนวัตกรรมในอนาคต
ให้กับประเทศชาติและสังคมโลก เราเชื่อว่า การตลาดและนวัตกรรมคือกิจกรรมหลัก
สองประการของธุรกิจในอนาคต เด็กไทยจำนวนหนึ่งจะเป็นผู้ที่เลือกที่จะเป็นหนึ่ง
ในประชากรคุณภาพของโลกในอนาคต


 

การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็ก โดยการสร้างทักษะ
การคิดหลาหลายวิธี และทักษะทางวิทยาศาสตร์ อีก 13 ทักษะ จากเนื้อหา
วิชาวิทยาศาสตร์ของเด็กประถม เพื่อให้เด็กๆของเราได้มีทักษะทางวิทยา
ศาสตร์ตั้งแต่เยาว์วัย และเรียนรู้เนื้อหาวิชาการทัดเทียมกับต่างประเทศ

 

 

ทางซายเอนเทีย ได้นำหลักสูตรจากต่างประเทศมาดัดแปลงและประยุกต์ให้เหมาะสม
กับประเทศไทย โดยการสอนมีการนำความเป็นท้องถิ่นมาประกอบในการสอน ตั้งแต่
ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าเขตร้อนไปจนถึงภูมิประเทศและวัฒนธรรมของ
ไทยมาเป็นข้อมูลอ้างอิง

 
 

โดยนำกรอบและแนวคิดทางตะวันตก มาใช้อธิบาย
ความซับซ้อนของธรรมชาติและวิทยาศาสตร์

 

 

ตารางเรียน

หลักสูตรวิทย์ทดลองClass

.
จำนวนครั้ง : 1
ราคา ฟรี

.

สาขา : Tree on3

  • ศูนย์การค้า tree on 3 พระราม3 กรุงเทพมหานคร
  • 02 689 2113
  • Scientia ซายเอนเทีย ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถม
  • Line ID : .
  • info@scientiakid.com
แผนที่สาขา