• Play Chef

 • ห้องครัวสำหรับนักทำครัวตัวน้อย สอนทำอาหารเพื่อพัฒนาการสำหรับเด็ก

Play Chaf

ห้องครัว ห้องเรียนแสนสนุก Play Chef เปิด สอนมาตั้งแต่ปี 2545 เดิมใช้ชื่อว่า Kids in the Kitchen
เป็นสถาบันสอนทำอาหารสำหรับเด็กแห่งแรกที่มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
สำหรับเด็กด้วยการสัมผัสและปฏิบัติจริง เด็กๆ นักทำครัวจะได้เรียนและเล่นผ่านกระบวนการ
เตรียมและประกอบอาหาร นอกจากนั้น ยังเปิดสอนหลักสูตรศิลปะการทำอาหารสำหรับวัยรุ่น
ไปจนถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

 

จุดเริ่มต้นจากคุณอัญชลี กาญจนจิตกร ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนศิลปะ คัลเลอมี (Kolor me art school)
ซึ่งเปิดสอนศิลปะสำหรับเด็กและบุคคลทั่วไป ได้เล็งเห็นว่า นอกจากวิชาศิลปะจะมีส่วนช่วยในการ
พัฒนาเด็กในหลายๆ ด้านแล้ว การทำครัวก็เป็นศิลปะอีกศาสตร์หนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาการในเด็ก ไปจนถึงวัยรุ่น  จึงได้นำหลักสูตรศาสตร์ด้านการทำอาหารมาประสมประสานกับ
ทฤษฎีด้านศึกษาศาสตร์ เพื่อสร้างหลักสูตรที่เรียงลำดับขั้นตอนอย่างเหมาะสมและ ปลอดภัยสำหรับ
เด็ก โดยได้คณะครูผู้มีประสบการณ์และความชำนาญมาช่วยทำให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพและพัฒนา
เด็กในระยะยาว ทำให้ทางสถาบันมีเด็กที่สนใจมาเรียนทำอาหารด้วยแล้วกว่า 2,000 คน
และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ในปี 2549 ได้รับเกียรติจากคุณสวนี วรรณกนก แห่งสำนักพิมพ์เวลาดี ในเครือแปลน ให้เขียนตำรา
อาหารชุด Learning by Cooking รวม 3 เล่ม ประกอบด้วย Window to the World หน้าต่างความรู้
สู่ความอร่อย / Kitchen Chemistry ห้องครัวห้องทดลองแสนสนุก / Art in the Kitchen เติมความ
คิดสร้างสรรค์ให้จานอร่อย ซึ่งเป็นตำราอาหารที่คุณแม่หรือผู้ปกครองสามารถเนรมิตห้องครัวเป็นห้อง
เรียนแสนสนุก ให้แก่เด็กๆ และตำราชุดนี้ยังนำมาใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนที่ Play Chef  
ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็กเล็กไปจนถึงผู้ใหญ่

 

ห้องเรียนห้องครัวสำหรับนักทำครัวตัวน้อยและตัว ใหญ่ เป็นโรงเรียนสอนทำอาหารเพื่อพัฒนาการ
สำหรับเด็กและพัฒนาทักษะการทำอาหารสำหรับ ผู้ใหญ่ มีการจัดสถานที่เรียนโดยแยกเป็นสัดส่วน
ที่เหมาะสมทั้งครัวสำหรับเด็กและครัวสำหรับ ผู้ใหญ่ พร้อมทั้งมีการเลือกสรรวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะ
สมโดยเฉพาะสำหรับเด็กที่สามารถใช้ ประกอบอาหารได้จริง ซึ่งแตกต่างจากการใช้ของจำลอง
หรือการเล่นของเล่น
การเรียนการสอนเป็นแบบ Play and Learn by Cooking เด็กๆ จะได้เรียนรู้แบบ Hands on
ซึ่งหมายถึงเด็กๆ แต่ละคนจะได้เตรียมวัตถุดิบและปฏิบัติการปรุงอาหาร ด้วยตนเองทุกขั้นตอน
และยังได้นำอาหารกลับบ้านเพียงพอสำหรับสมาชิกในครอบครัวเพื่อแบ่งปันความภาคภูมิใจ
ทั้งนี้ พ่อแม่ และผู้ปกครองสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กๆ ได้อย่างชัดเจน อาทิ
การรู้จักรับประทานอาหารและขนมที่มีประโยชน์ การอาสาช่วยคุณแม่ล้างจาน การรู้จัก
ปริมาตรและปริมาณ และการรู้จักแบ่งปัน เป็นต้น
หลักสูตรการทำอาหารที่ Play Chef มีจุดเด่นโดยเน้นประโยชน์ของการเรียนรู้ สร้างความสนใจ
ในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง IQ และ EQ เสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ให้รู้จักการประยุกต์งานครัวด้วยการสร้างรูปแบบอาหารใน แบบของตนเอง รวมทั้ง
สร้างเสริมความรู้รอบตัวทั้งในเรื่องวัฒนธรรมและสังคม ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ
โภชนาการ สุขลักษณะและความปลอดภัย ตลอดจนฝึกฝนให้เด็กคิดอย่างเป็นขั้นตอนผ่านการ
กระบวนการทำอาหาร นอกจากนี้ ยังพัฒนาอารมณ์ ประสาทสัมผัส และการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
นอกจากหลักสูตรสำหรับเด็กแล้ว ยังมีหลักสูตรที่ปูพื้นฐานสำหรับวัยรุ่นไปจนถึงการเรียน
ทำอาหารในระดับอาชีวะ และปริญญาตรี รวมถึงหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐาน
ด้านการทำอาหารมาก่อน หลักสูตรการทำอาการที่ Play Chef จึงเป็นหลักสูตรการทำอาหาร
ที่เน้นความหลากหลายสำหรับเด็ก และเป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพสำหรับ ผู้ใหญ่

 

 

 

Play Chef  for  เด็กอายุ 4-12 ปี  Pre-teens

Kids in the kitchen

หลักสูตรทำอาหารคาว-หวาน นานาชาติ โดยออกแบบหลักสูตรเพื่อให้เด็กๆ ได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆ
บูรณาการผ่านกระบวนการทำอาหารและขนม ซึ่งได้คัดสรรวัตถุดิบที่สะอาด ถูกหลักอนามัยให้เด็กๆ
จะได้รับประสบการณ์ตรงที่ให้ทั้งความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการลองลิ้ม
ชิมรสอาหารและขนมจานอร่อยที่ลงมือทำด้วยตนเองอย่างภาคภูมิใจ หลักสูตรนักทำครัวตัวน้อยจึงถือ
เป็นหละกสูตรการเรียนรู้ที่แสนสนุกสุขสันต์และมหัศจรรย์สำหรับเด็กๆ

 

 

Bakery Box

หลักสูตรนักเบเกอรีตัวน้อบ สำหรับเด็กอายุ 4 -12 ปี

หลักสูตรขนมอร่อยที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆของเด็ก ผ่านกระบวนการทำเบเกอรีสุดโปรดทั้งขนมปัง
พาย คุกกี้ และพาสตรี้ โดยมีโปรแกรม การเรียนหมุนเวียน ที่ทำให้เด็กๆได้สนุกสนานกับการทำเบเกอรี
หลากหลาย ไม่ซ้ำซากจำเจ หลักสูตรขนมอร่อยจึงถือเป็นหลักสูตร สดใสกับเบเกอรี แปลกใหม่ไม่ซ้ำเมนู

 

 

พัฒนาการทั้ง 4  ด้าน อายุ 4 – 8 ปี 
เด็กๆจะได้รับพัฒนาการทั้ง 4 ด้านทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การดู และการฝึกฝนด้วยการลงมือปฏิบัติโดยการผ่านสาระต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษา ศิลปะ โภชนาการและสุขศึกษา ซึ่งเด็กๆจะได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และก่อให้
เกิดคุณค่าต่อตนเอง
พัฒนาการทักษะด้านต่างๆ อายุ9 - 12ปี
เด็กๆจะได้รับความรู้แบบบูรณาการผ่านกระบวนการทำอาหารและก่อให้เกิดทักษะในด้านต่างๆ
ทั้งทักษะกระบวนการคิด การสังเกต การวางแผนงาน การจัดระเบียบ การจัดลำดับขั้นตอน
การทำงานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือตนเองและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิด
ความมั่นใจและภาคภูมิใจในตนเอง

 

คณะผู้สอน

คณะครูผู้สอนเป็นครูที่ผ่านการศึกษาในสาขาวิชา ศึกษาศาสตร์และการอาหารและโภชนาการ
ซึ่งเป็นอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยของสถาบันต่างๆ ที่ได้อุทิศ เสียสละ และเล็งเห็นความสำคัญ
ของการสร้างพัฒนาการที่ดีโดยเริ่มต้นจากวัยเด็กเพื่อไปสู่อนาคต ที่ดีต่อไป

 

“ครูแมว” หรืออัญชลี กาญจนจิตกร เจ้าของและผู้บริหารโรงเรียนสอนทำอาหารเพลย์เชฟ
และโรงเรียนสอนศิลปะคัลเลอมี จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์ ด้วยความรักในการเป็นครูจึงเลือกสอบเข้าที่คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จากนั้นจึงบินไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท
สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ Widener University ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ครูแมวได้สั่งสมประสบการณ์จากงานในหลากหลายด้าน
ทั้งผู้จัดการฝ่ายขายพื้นที่และบริการศูนย์การค้า และได้เลื่อนเป็นผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่ง
ผู้ช่วยประธานกรรมการศูนย์การค้า หลังจากนั้น จึงผันตัวเองสู่การเป็นผู้จัดการสำนักกรรมการ
ผู้จัดการ/บริหารการโฆษณาและประชา สัมพันธ์สถาบันการเงิน MTS และด้วยความรักในการเป็นครู
ครูแมวจึงทำงานเป็นอาจารย์สอนพิเศษควบคู่ไปด้วย และอีกหนึ่งอาชีพในยามว่างจากภารกิจทั้งปวง
ครูแมวยังหันไปเอาดีทางด้านการเป็นคอลัมนิสต์ เขียนหนังสือในสิ่งที่ตนเองสนใจโดยเฉพาะตำรา
สอนการทำอาหารด้วยเมนูหลากหลาย ในสูตรเด็ดเคล็ดลับตามแบบฉบับของตนเอง และคอลัมน์
เกี่ยวกับธรรมชาติต้นไม้ดอกไม้ นอกจากนี้ ครูแมวยังเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับรายการโทรทัศน์
ต่างๆอีกด้วย 
จากความสนใจในการเขียนตำราอาหารและการชอบเข้าครัวปรุง อาหารตามแบบฉบับ
ของตนเอง รวมถึงความสนใจในธรรมชาติ เมื่อผสานเข้ากับประสบการณ์ทั้งการเป็นครูและการเป็น
นักบริหาร ครูแมวจึงตัดสินใจเปิดโรงเรียนสอนทำอาหารเพลย์เชฟ และโรงเรียนศิลปะคัลเลอมีขึ้น
ด้วยความมุ่งหวังให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทั้งด้านการทำอาหารและศิลปะ
โดยเน้นการบูรณาการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Play&Learn

 

ระวิกานต์ ตุงคนาคร หรือครูเปิ้ล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ครูเปิ้ลเริ่มต้น
บนเส้นทางการทำงาน เมื่อปี 2548 - 2551 โดยทำงานเกี่ยวกับโภชนาการที่สถาบันค้นคว้าพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากประสบการณ์การคิดค้นเมนูและการทำอาหารจึงคิด
ว่าการทำอาหารมีประโยชน์และก่อให้ เกิดทักษะด้านต่างๆ มากมาย ครูเปิ้ลจึงมีความคิดว่าอยาก
จะปลูกฝังทักษะนี้ให้แก่เด็กๆ และได้เริ่มต้นก้าวเข้าสู่การเป็นครูสอนทำอาหารที่โรงเรียน สอนทำ
อาหาร Play Chef ด้วยตระหนักว่าเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวที่ต้องแต่งแต้มสีสันด้วยความเอาใจใส่
มิเช่นนั้นแล้วผ้าขาวก็จะไม่สดใส สวยงาม 
การได้สอนทำอาหารให้แก่เด็กๆ เป็นอีกงานหนึ่งที่
ครูเปิ้ลทำแล้วมีความสุข และมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด

 

 

 

ตารางเรียน

Play&LearnClass

.
จำนวนครั้ง : 1
ราคา ฿ 6,900.00

.

สาขา : Paradise Park

 • พาราไดซ์พาร์ค
 • 081 350 5301
 • Play Chef
 • Line ID : -
 • som_oooo1366@hotmail.com
 • .
แผนที่สาขา

สาขา : Prime Place Plaza

 • 119/19 หมู่5 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 ชั้น 8
 • 02-193-8154
 • Play chef สอนทำอาหารนานาชาติ เบเกอรี่ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่
 • 10.00 - 18.00
แผนที่สาขา

สาขา : The Light House

 • 8 299 - 300 ถนน เจริญนคร แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 • 02-861-2908
 • Play chef สอนทำอาหารนานาชาติ เบเกอรี่ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่
 • 10.00 - 18.00
แผนที่สาขา

สาขา : INT intersect

 • 982 ถนน พระราม3 แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 • 02-682-9540
 • Play chef สอนทำอาหารนานาชาติ เบเกอรี่ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่
 • 10.00 - 18.00
แผนที่สาขา