• Phonics 1st

  • สอนภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์ เน้นการฟังพูดอ่านเขียน ออกเสียงอย่างถูกต้อง

Welcome to Phonics 1st

Phonics 1st  เป็นโรงเรียนชั้นนำ ในเรี่องการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์สำหรับเด็กวัย 2-12 ปี
อีกทั้งเป็นผู้นำในเรื่องรูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีการนำ Interactive Touch Screen
มาใช้ในทุกชั้นเรียน มีการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก 
Phonics 1st เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี 2551 โดยการนำหลักสูตร Jolly Phonics ที่ได้รับการยอม
รับอย่างสูงจากประเทศอังกฤษ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนของเด็กไทย เพื่อให้เด็ก
ได้เรียนรู้พื้นฐานการออกเสียงต่างๆ ในภาษาอังกฤษ ฝึกแยกแยะความแตกต่างของเสียง ฝึกการผสมคำ
และการอ่านออกเสียงอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งวางรากฐานด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน สอนโดยคุณครูต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์การสอน
โฟนิคส์สำหรับเด็กโดยเฉพาะ

 

ปัจจุบันการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยนั้นยังคงใช้ระบบท่องจำคำศัพท์ เช่นเดียวกับวิธีการที่เราเคยเรียนมา
ในอดีตซึ่งหากครูผู้สอนขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องย่อมทำให้ผู้เรียนจำวิธีการออกเสียงไปใช้อย่าง
คลาดเคลื่อน ประสบปัญหาในการสื่อสาร ซึ่งบ่อยครั้งที่เราเองยังรู้สึกว่าพูดไปอย่างไร  ผู้ฟังซึ่งเป็นเจ้าของภาษา
ก็ไม่สามารถเข้าใจคำพูดที่เราต้องการสื่อสารได้

 

 

การถอดรหัสเสียงในระบบPhonicsจะช่วยสร้างความเข้าใจในการออกเสียงหรือผสมคำ
ในภาษาอังกฤษซึ่งจะทำให้เด็กรู้จักตัวอักษรและคำศัพท์โดยไม่ต้องอาศัยการท่องจำ 
แม้แต่คำที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินมาก่อนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนเช่นเดียวกับเจ้า
ของภาษา ขณะที่เด็กที่ผ่านการเรียนแบบท่องจำมาตลอดจะรู้จักเฉพาะคำศัพท์ที่ท่องมาเท่านั้น
ที่สำคัญระบบการเรียนแบบโฟนิกส์นั้นมีความสัมพันธ์กับการเรียนภาษาอังกฤษในทุกๆ
ทักษะ ไม่ว่าจะเป็นฟัง พูด อ่าน เขียน หรือสะกดคำจะเห็นได้ว่าเมื่อเด็กสามารถแยกแยะ
หน่วยเสียงได้และจะทำให้ฟังได้ง่ายขึ้นเมื่อฟังเจ้าของภาษาพูดหรือสนทนา (Listening)
และเมื่อเข้าใจที่พูดก็จะสามารถโต้ตอบได้(Speaking) เมื่อพบคำใหม่ก็ใช้จะหลักแยกแยะ
หน่วยเสียงอ่านได้ (Reading) ซึ่งเมื่อสามารถอ่านได้ก็จะสามารถเขียนคำตามที่อ่านได้
(Spelling และ Writing) นั่นเอง


สิ่งสำคัญของการเรียนระบบ Phonics แท้จริงแล้วไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การออกเสียงเท่านั้น
แต่ยังสร้างความสามารถในด้านการผสมเสียงและสะกดคำเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสู่
ทักษะการอ่านจับใจขั้นสูงและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้เร็วยิ่งขึ้น  ซึ่งจะทำให้เด็กที่เรียน
ในระบบนี้รักการอ่านและการเขียน  ซึ่งนับเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเปิดโลกใบนี้ให้กว้าง
ขึ้นโดยไม่ถูกจำกัดขอบเขตของการเรียนรู้อยู่ที่แหล่งความรู้ที่เป็นภาษาไทยเพียงอย่างเดียว
นอกจากนั้นยังมีผลสรุปงานวิจัยด้านการเรียนรู้ทางด้านสมอง (Brain-based learning
/Neuron-scientific research) ของมหาวิทยาลัยเยลที่ได้ทำการสแกนสมองของผู้เรียน
ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการแบบโฟนิกส์กับวิธีการสอนแบบดั้งเดิมสรุปไว้ว่าวิธีการสอนแบบ
โฟนิกส์นั้นช่วยกระตุ้นเซลล์สมองทำให้มีการสร้างเส้นใยสมองใหม่  และทั้งทำให้เส้นใย
สมองเดิมแตกตัวและเบ่งบานอย่างถาวร ซึ่งมีผลทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการ
เรียนภาษาอังกฤษสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการสอนด้วยวิธีอื่นๆ

What is Phonics?

ด้วยความมั่นใจซึ่งในปัจจุบันนี้ กว่า 90% ของโรงเรียนในประเทศอังกฤษ และประเทศต่างๆ
ที่ใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลก ได้นำระบบ Phonics มาใช้เป็นแนวทางหลักในการสอนการอ่านเขียน
และออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับเด็กวัยเรียนการสอนระบบ Phonics (โฟนิคส์) คือการสอนความ
สัมพันธ์ของเสียงกับตัวอักษร และนำหลักการถอดรหัสคำมาใช้ เพื่อการอ่าน เขียน สะกดคำต่างๆ
ในภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ ตามลำดับขั้นตอน เพื่อให้สามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
เนื่องจากมีผลการศึกษาวิจัยมากมาย จากหลายประเทศสรุปว่าการเรียนการสอนในระบบ
Phonics นี้เป็นวิธีที่ช่วยปูพื้นฐานด้านการอ่านเขียนที่มีประสิทธิภาพสูงในระยะยาวสำหรับ
การพัฒนาด้านการอ่านเขียนขั้นสูงต่อไปในอนาคต จึงได้นำระบบการสอนแบบโฟนิคส์นี้
 
มาใช้เพื่อพัฒนาทักษะสำคัญด้านการอ่าน เขียน ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีเพื่อเด็กๆ
ยุคใหม่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ เรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นเด็กไทยรักการอ่าน
เห็นคุณค่าของการเรียนรู้และสามารถนำทักษะทางการอ่านเขียนภาษาอังกฤษนี้ไปพัฒนา
ตนเองในด้านต่างๆต่อไปในอนาคต

 

Our Programs

เรามีโปรแกรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงวัยของเด็ก อายุตั้งแต่ 2-12 ปี
สอนโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์การสอนเด็กโดยเฉพาะ

 

Early Step (1.6-3 years)

โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก 1.6-3 ปี
โปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก ที่เน้นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ
ผ่านกระบวนการเล่น 
โดยจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน สร้างสรรค์ อาทิเช่น เกมส์
นิทาน บทบาทสมมติ หุ่นมือ ดนตรี กิจกรรมเข้าจังหวะ ศิลปะ งานประดิษฐ์
และบทกลอนสำหรับเด็กเล็ก
เน้นการสร้างความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ ผ่านสถานการณ์จริง เรียนรู้คำศัพท์ 
พื้นฐานต่างๆ พร้อมทั้งฝึกทักษะการฟัง การออกเสียงอย่างถูกวิธีและการใช้บท
สนทนาง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน 
โดยในแต่ละสัปดาห์จะจัดกิจกรรมตามหัวข้อการ
เรียนรู้ต่างๆที่หลากหลาย
เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก
สอนโดยคุณครู
ชาวต่างชาติ(เจ้าของภาษา)ที่มีประสบการณ์การสอนเด็กเล็กโดยตรงซึ่งเข้าใจถึง
พัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กอย่างแท้จริง

Step (3 - 4 years)

โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก 3-4 ปี เพื่อปูพื้นฐานก่อนเริ่มเรียน
อย่างเต็มระบบโดยการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านกระบวนการเล่นและกิจกรรมที่
สนุกสนาน อาทิเช่น เกมส์ นิทาน หุ่นมือ บทบาทสมมติ ดนตรี เพลง และบทกลอน
สำหรับเด็ก ซึ่งเน้นการสร้างความคุ้นเคยกับภาษาใหม่ เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานต่างๆ พร้อมทั้งฝึกทักษะการฟัง และการออก
เสียงอย่างถูกวิธีสอนโดยคุณครูชาวต่างชาติ (เจ้าของภาษา) ที่มีประสบการณ์การ
สอนเด็กเล็กโดยเฉพาะ

Jolly Phonics program (4+ years)

โปรแกรมสอนการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไปโดย
ใช้หลักสูตร ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากประเทศอังกฤษเพื่อเรียนรู้พื้นฐานการ
ออกเสียงต่างๆในภาษาอังกฤษฝึกแยกแยะความแตกต่างของเสียง ฝึกการผสมคำ
และการอ่านออกเสียงอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งวางรากฐานด้านคำศัพท์และไวยกรณ์
ภาษาอังกฤษโดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน เหมาะกับพัฒนาการของเด็กเรียน
กับครูชาวต่างชาติ(เจ้าของภาษา)ที่มีประสบการณ์การสอนเด็กโดยเฉพาะ

 

 

Accommodation

สถานที่ภายใน Phonics1st ออกแบบมาให้โปร่งสบายเพื่อสอดรับกับการเรียนการสอนที่จะทำให้
เด็กๆ รู้สึกผ่อนคลายและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา อีกทั้งยังแบ่งโซนเป็นสัดส่วนเหมาะสำหรับ
ผู้ปกครองที่มานั่งรอเด็กๆ ในห้องเรียนระหว่างทำกิจกรรม เราใส่ใจในความปลอดภัยและความ
สะอาดเป็นอย่างมากเพื่อให้เด็กๆ ทุกคน ได้อยู่ในอนาจักร Phonics1st อย่างมีความสุข

 

 

 

โปรโมชั่นพิเศษ !

ส่วนลด
10%
รับส่วนลดพิเศษ!! เมื่อชำระผ่านบัตรเคดิตซิตี้แบงก์
privilege

ตารางกิจกรรมที่เปิดทั้งหมด

Language

Language

Phonics 1st
Class
Language