• I Can Read Thailand

  • หลักสูตรวิจัยโดยสองนักจิตวิทยาทางการศึกษาชาวออสเตรเลีย ซึ่งคิดค้นหลักสูตรมายาวนานกว่า 20 ปี สอนให้รู้ความลับของภาษาอังกฤษผ่านรหัสพิเศษ

I CAN READ

I CAN READ ไม่ได้มุ่งเน้นการสอนทักษะการอ่านเพียงอย่าง เดียว แต่จะช่วยให้สร้างพื้นฐาน
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษที่แม่นยำให้กับ เด็กอีกด้วย

I CAN READ หวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพัฒนาการอ่าน, การพูด, และการเขียนของเรา 
และซึ่งเป็นก้าวสำคัญของชีวิตพวกเช่นเดียวกัน

 


 
เรา สามารถทำสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องได้อย่างไร แน่นอนว่าไม่ใช่เพียงโชคช่วย แต่เป็นผล
จากการออกแบบระบบการเรียนการสอนของไอแคนรีดอย่างรอบคอบ ระบบของเรามาจาก
งานวิจัยในวงการที่น่าเชื่อถือ (โดยเฉพาะในด้านภาษาศาสตร์) และเน้นย้ำด้วยการวิจัยเชิงลึก
ในการสอนภาษาอังกฤษและจิตวิทยาเด็ก ไม่เหมือนกับกระบวนการสอนภาษาอื่นซึ่งมีที่มาที่
หลากหลาย และไม่มีกระบวนการที่แน่นอน นี่จึงเป็นสิ่งที่ทำให้การเรียนการสอนของเราได้
ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ

 

 

Brand Personality

Creative (ความคิดสร้างสรรค์)
เราใช้ประโยชน์จากความอยากรู้อยากเห็นโดยการริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เรา
ได้จากการเรียนการสอนในทุกวัน
Supportive (การสนับสนุน)
เราสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เรียนโดยการให้ความช่วยเหลือ เราสอนให้เด็ก ๆ ทะยานไป
ข้างหน้าจากแต่ละก้าวเล็ก ๆ

Playful (ความสนุกสนาน)
เราทำให้การเรียนรู้เต็มไปด้วยความสุข เนื่องจากเรามีความสนุกสนาน เครื่องมือของเรา
ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ สร้างเสียงหัวเราะในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

Pioneering (การบุกเบิก)
เราสร้างความเข้าใจด้วยระบบที่เราบุกเบิก โดยผสานศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน

Brand Values

Curiosity (ความอยากรู้อยากเห็น)
เด็ก ๆ มีความอยากรู้อยากเห็นเป็นธรรมชาติ เราเชื่อในการใช้ประโยชน์จากความ
อยากรู้อยากเห็นดังกล่าว ในการทำให้การอ่านเป็นการผจญภัย มิใช่สิ่งที่น่าเบื่อ
พาะปลูกนิสัยรักการอ่าน ซึ่งจะจุดพลัง สร้างความสุขใจ และคุณค่า

Confidence (ความเชื่อมั่น)
เราเชื่อว่าเด็ก ๆ ต้องการความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตอย่างเป็นตัวของตัวเองในโลก
กว้างภายนอก การเป็นผู้อ่านที่มีความเชี่ยวชาญจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นดังกล่าว
ทำให้พวกเขาสามารถเข้าใจและกำหนดโชคชะตาของตนเองได้

Enjoyment (ความเพลิดเพลิน)
การอ่านเป็นหนึ่งในของขวัญที่วิเศษที่สุดแห่งชีวิต เราสนับสนุนการสร้างนิสัยรักการ
อ่าน ในการทำให้การเรียนเต็มไปด้วยความสุข เราไม่เชื่อในการเรียนแบบท่องจำ
หรือการฝึกฝนแบบซ้ำ ๆ เราเปิดประตูให้กับโลกที่แสนวิเศษ

Understanding (ความเข้าใจ)
การอ่านที่แท้จริงจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจ เราตระหนกดีว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่า
การใกล้ชิดกับผู้เรียน คอยให้การสนับสนุนและกระตุ้นให้นำถ้อยคำมาเรียงร้อยต่อกัน
เป็นปีกสำหรับบิน

 

 

หลักสูตรของเรา

หลักสูตรของไอแคนรีดมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางและให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ซึ่งได้รับ
การพัฒนาขึ้นโดยนักจิตวิทยาการศึกษา สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
ในระดับสากล ด้วยวิธีการของไอแคนรีด ชั้นเรียนของเรามีจุดมุ่งหมายและความสนุกสนาน
ผู้ปกครองจะได้รับแจ้งความคืบหน้าสำหรับพัฒนาการของนักเรียน ในการเรียนรู้แต่ละด้าน
ของหลักสูตร ไอแคนรีดสร้างผลลัพธ์ในการช่วยสร้างทักษะด้านภาษาให้กับนักเรียนของเรา
สามารถใช้ต่อยอดในการศึกษาต่อไปในอนาคต

I CAN READ DISCOVER

Little Learners (AGES 3 - 5)
เด็กในกลุ่มที่มีช่วงอายุต่ำกว่า 4 ขวบนี้ มีลักษณะพิเศษคือการแสดงออกถึงความสนใจ
ส่วนตัวและความต้องการที่จะรู้สึกปลอดภัยในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
หลักสูตรนี้ สิ่งแรกที่เน้น คือ การกระตุ้นให้เด็กเกิดความรู้สึกปลอดภัยซึ่งหมายถึงเด็กจะต้อง
รู้สึกมีความสุขในการที่จะเข้าห้องเรียนและการเริ่มเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ โดยไม่รู้สึกวิตกกังวลและ
เป็นห่วงว่าพี่เลี้ยงหรือคนดูแลของเค้าอยู่ที่ไหนโดยครูจะทำหน้าที่สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรให้
แก่เด็กเพื่อทำให้เด็กเกิดความต้องการและเปิดใจที่จะเรียนรู้ต่อไป

 

 

I CAN READ

I CAN READ (AGES 5 - 7)
I Can Read เป็นหลักสูตร  2 ปีต่อเนื่อง โครงสร้างหลักสูตรออกแบบมาเพื่อพัฒนา
ผู้อ่านให้เป็นผู้อ่านมืออาชีพ  โดยโครงสร้างนี้เริ่มต้นนักเรียน 8-10 คนต่อ 1 คลาส
เรียนและทุกคนจะเริ่มเรียนไปพร้อมกัน มีพัฒนาการไปพร้อมกันในทุกๆสัปดาห์จนจบ
นักเรียน ICR โดยทั่วไปจะมีความรู้เรื่อง Phonemic awareness อย่างดีแล้ว  พวกเขาสามารถ
ที่จะจำแนกเสียง แรก เสียงกลาง (สระ) และเสียงท้าย อีกทั้งสามารถผสมเสียงและแยกเสียงได้  
สำหรับปีแรกนักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบผ่านแบบเรียนที่ถูกออกแบบมาเพื่อสอนและ
เสริมสร้างเสียงใหม่ในแต่ละสัปดาห์ ดังนั้นนักเรียนจะได้รับการสอนให้รู้จักเสียงในรูปแบบต่างๆ
กัน โดยใช้โค้ดลับพิเศษที่จะทำให้นักเรียนสามารถ อ่านหนังสือได้อย่างถูกต้องภายในระยะเวลา 1 ปี

 

I CAN READ PLUS

Master of English Early Intermediate (AGES 8 - 12)
หลักสูตรนี้ พัฒนาทักษะด้านการอ่านต่อเนื่องจากคลาสก่อนหน้า โดยคลาสนี้จะเน้นให้เริ่มทำความ
เข้าใจทำเนื้อเรื่องที่ได้ (อ่านหน้าจับใจความ) ได้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มทักษะพื้นฐานด้านการเขียนภาษา
อังกฤษรวมถึงการเรียนรู้หลักไวยกรณ์เบื้องต้น
Master of English Intermediate

เมื่อถึงหลักสูตรเด็ก ๆ เป็นผู้อ่านที่ดีแล้วสิ่งที่เราจะพัฒนาต่อไปอีกคือการเขียน
ไวยกรณ์ และทักษะการพูดที่สูงขึ้นเด็กที่เรียนในหลักสูตรนี้จะเน้นในเรื่องการพูด
โต้ตอบ การโต้วาทีเบื้องต้น การพูดต่อหน้าชุมชน

Master of English Upper Intermediate

หลักสูตรนี้ เรียนการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความซับซ้อนมา
ขึ้นทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
และสามารถใช้เป็นพื้นฐานในหลักสูตรที่สูงขึ้นต่อไป

 

 

 

 

 

 

โปรโมชั่นพิเศษ !

ส่วนลด
10%
รับส่วนลดพิเศษ!! เมื่อชำระผ่านบัตรเคดิตซิตี้แบงก์
privilege

ตารางกิจกรรมที่เปิดทั้งหมด