• OKLS Chinese and Japanese

  • โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก Oriental Knowledge and Language School OKLS

 

หลักสูตรภาษาจีน  
หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็ก
หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กของ OKLS แบ่งเป็น 2 หลักสูตร
คือ หลักสูตรเด็กเล็กเรียนจีน (OREINTAL KIDS) และหลักสูตรเด็กเด็กเรียนจีน

 

 

 

หลักสูตรเด็กเล็กเรียนจีน (OREINTAL KIDS)
หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กเล็ก อายุระหว่าง 5 – 7 ปี โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์
เช่น ร้องเพลง  แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือนิทาน เกมส์ กิจกรรมกลุ่ม งานประดิษฐ์ เป็นต้น ช่วย
ให้เด็กๆ ได้ซึมซับภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียนของเด็กๆ ด้วย 

 

 

จุดเด่น
เน้นทักษะการฟังและพูด คำศัพท์ ประโยคตามกับวัย
มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาของ
บทเรียน
มีซีดี Oriental Kids ประกอบด้วยเพลง นิทาน ให้เด็กๆ เพลิดเพลินในการเรียนคุณ
ครูผู้สอนมีประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมด้านการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ
ทำให้เข้าใจพัฒนาการของเด็กและสามารถสื่อสารกับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี 
ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการเรียนของเด็กๆมี “สาส์นเชื่อมรัก” อธิบายให้ผู้ปกครองทราบว่า ในแต่ละครั้งเด็กๆ
ได้เรียนคำศัพท์อะไรบ้าง เพื่อให้ผู้ปกครองช่วยทบทวน และให้เด็กๆ ทำแบบฝึกหัด

 

 

หลักสูตรเด็กเด็กเรียนจีน
หลักสูตรเด็กเด็กเรียนจีน เป็นหลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กที่พัฒนาขึ้นเพื่อการเรียนรู้
ของเด็กวัย 7 – 12 ปี 
โดยเฉพาะ เนื้อหาครอบคลุมทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียนใช้ตำราเรียน “เด็กเด็กเรียนจีน” ที่ OKLS   สร้างสรรค์ขึ้นด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย
และใช้ในชีวิตประจำวัน เสริมด้วยแบบฝึกหัดและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น ร้องเพลง
เล่นเกมส์ ฟังนิทาน เป็นต้น ในบรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลายและสนุกสนาน เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของเด็กในวัยกำลังเติบโต ทำให้เด็กๆ เกิดความรักและความสนใจในการเรียนภาษาจีน

 

   

จุดเด่น 
ใช้แบบเรียน “เด็กเด็กเรียนจีน” มีภาพประกอบสวยงาม สีสันสดใส ชวนเรียน
ปูพื้นฐาน
ภาษาจีน เพื่อให้เด็กๆ มีความพร้อมในการเรียนภาษาจีนระดับสูงต่อไป 
สื่อการสอนครบ
ครัน ทั้งบัตรคำ ซีดี ดีวีดี ทำให้เด็กๆ เรียนรู้ได้ง่ายและสนุกสนาน 
สอนโดยคุณครูที่มี
ประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมด้านการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ทำให้เข้าใจ
พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กเป็นอย่างดี 
มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
ภาษาจีนของนักเรียน และรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ

 

 

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป
เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาจีนจากการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนที่ถูกต้อง ผู้เรียนอายุ 13 ขึ้นไปเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ นำภาษาจีน
ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนจนสามารถ
นำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

      

จุดเด่น
ใช้แบบเรียนภาษาจีน ของมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านการสอน
ภาษาจีนสำหรับชาวต่างประเทศ แบบเรียนภาษาจีนชุดนี้ 
เขียนขึ้นสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติโดย
เฉพาะ มียอดจำหน่ายสูงที่สุด
ซึ่ง OKLS ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่งแปลเป็นภาษาไทย
มีสื่อการสอนเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นสอนโดยคุณครูที่มีประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมทาง
ด้านการสอนภาษาจีน ซึ่งเข้าใจความคล้าย  และความต่างระหว่างภาษาจีนและภาษาไทยสามารถ
นำมาเปรียบเทียบทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น
มีการวัดผลและประเมินความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
ภาษาจีนของผู้เรียนด้วย

 

 

 หลักสูตรและระยะเวลาเรียนหลักสูตรแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับต้น ระดับละ 6 คอร์ส | ระดับกลาง ระดับละ 5 คอร์ส | ระดับสูง ระดับละ 6 คอร์ส 
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็กอายุ 8 - 12 ปี

หลักสูตรสอนทั้ง 4 ทักษะสำคัญในการเรียนภาษา ได้แก่ ฟัง พูด อ่านและเขียนโดยเน้นคำศัพท์
บทสนทนา และสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการสอดแทรกความรู้ทางด้านประเพณีวัฒนธรรม
ของญี่ปุ่นผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ทำให้เด็กสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันได้และเข้าใจขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมของญี่ปุ่น

 

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็กอายุ 8 - 12 ปี

หลักสูตรสอนทั้ง 4 ทักษะสำคัญในการเรียนภาษา ได้แก่ ฟัง พูด อ่านและเขียน โดยเน้นคำศัพท์
บทสนทนา และสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการสอดแทรกความรู้ทางด้านประเพณีวัฒนธรรม
องญี่ปุ่นผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ทำให้เด็กสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันได้และเข้าใจขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมของญี่ปุ่น

 

 
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไป 
หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เรียนสามารถสนทนาได้จริงในชีวิตประจำวัน

 

 

จุดเด่น  
สอนโดยคุณครูที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมทางด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นและคัดเลือก
มาเป็นอย่างดี 
ใช้ตำราเรียน Minna no Nihongo เนื้อหามุ่งให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิต
ประจำวันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
มีการวัดผล ด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะภาษา
ปุ่นของผู้เรียน
หลักสูตรและระยะเวลาเรียน หลักสูตรแบ่งเป็น 2 ระดับ
คือ
ระดับต้น ระดับละ 6 คอร์ส | ระดับกลาง  ระดับละ 6 คอร์ส 

 

 

หลักสูตรภูมิปัญญา
หลักสูตรวาดภาพพู่กันจีน

เรียนรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการวาดภาพ ฝึกการใช้พู่กันจีน การจัดองค์ประกอบศิลป์การใช้สี ฯลฯ
ซึมซับศิลปะวัฒนธรรมจีน อันเปี่ยมเสน่ห์ ผ่านหยดหมึกและปลายพู่กันจีน ซึ่งช่วยฝึกสมาธิได้เป็น
อย่างดี  โดยอาจารย์หม่า เสี่ยว หัวศิลปินวาดภาพชาวจีน ที่มีชื่อเสียงสั่งสมประสบการณ์จากการ
สอนศิลปะการวาดภาพพู่กันจีนให้กับนักเรียน  ทั้งในระดับมัธยมศึกษา  และมหาวิทยาลัย ของรัฐ
มาเป็นเวลายาวนานนอกจากนี้ อาจารย์หม่า เสี่ยว หัว ยังได้เปิดการแสดงผลงานศิลปะในประเทศต่างๆ
รวมทั้งประเทศไทย โดยแสดงผลงานร่วมกับศิลปินไทย เช่น อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์และ
ศิลปินที่มีชื่อเสียงอื่นๆ อีกหลายท่าน 
หลักสูตรดนตรีจีน กู่เจิง
เรียนรู้การเล่น “กู่เจิง” เครื่องดนตรีจีนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี ด้วยเสียงที่ไพเราะ
จนได้รับฉายาว่าเป็น “พิณจากสวรรค์” ทำให้ปัจจุบันกู่เจิงเป็นที่นิยมเล่นกัน มากขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้ง
ยังเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นได้ไม่ยาก เหมาะสำหรับปัญญาชนทุกเพศทุกวัย

 

 

จุดเด่น
เหมาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการเรียนเนื้อหาเฉพาะทาง เช่น ด้านธุรกิจ ติวสอบ 
ผู้เรียนสามารถ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการได้ 
ผู้เรียนแต่ละท่านมีความสามารถและทักษะในการ
เรียนต่างกัน การเรียนเดี่ยว จะทำให้อาจารย์ผู้สอนจะปรับการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน  แต่ละท่านได้ 
หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
หลักสูตรสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องผู้เรียนจะได้เริ่มเรียนภาษาไทยตั้งแต่ระดับพื้นฐาน
 จนสามารถนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้
 

 

หลักสูตรสำหรับโรงเรียน

 

   

 เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลก
แนวโน้มนี้ยังคงสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาษาจีนจึงกลายเป็นภาษาสากลของโลก เช่นเดียวกับภาษา
อังกฤษที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทั้งในชีวิตประจำวันและทางด้านธุรกิจ    ความสัมพันธ์ของไทยและ
ญี่ปุ่นมีมาอย่างยาวนานด้านการค้า ไทยนำเข้าสินค้าญี่ปุ่น มากเป็นอันดับ 1และส่งออก สินค้าไปญี่ปุ่น
เป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐอเมริกา ด้านการลงทุน ญี่ปุ่นลงทุนในไทยเป็นอันดับ 2 ในเอเชียรองจากจีน 
เท่านั้น จากความสำคัญด้านการค้า การลงทุนการเรียนภาษาญี่ปุ่นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก
แบบเรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก อายุ 7-12 ปี

 


ใช้หนังสือชุด  “เด็กเด็กเรียนจีน”  ซึ่งเรียบเรียงโดยทีมงานฝ่ายวิชาการ
 และคณาจารย์ของ  OKLS  ที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาจีนสำหรับเด็ก
โดยเฉพาะได้รับความนิยมสูงมากตั้งแต่พิมพ์ครั้งแรกมีภาพประกอบสวยงาม
ชวนเรียนวาดโดย ภัทรีดา ประสานทองศิลปินฝีมือดี 

      
แบบเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก อายุ 5-7 ปี 
 


 

ใช้ตำราเรียน Oriental Kids จัดทำหลักสูตรโดยฝ่ายวิชาการและคณาจาย์ของ OKLS เพื่อการเรียน
สำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะเนื้อหาเรียนรู้ได้ง่าย คำศัพท์เหมาะสมกับวัย สอดแทรกกิจกรรมและเพลง
มี CD ประกอบเพื่อให้เด็กฝึกฝนทักษะการฟัง ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วม ในการช่วยนักเรียนทำ
การบ้าน และทบทวนบทเรียน
  แบบเรียนภาษาญี่ปุ่น
 

 


 

แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นมาตรฐานสำหรับบุคคลทั่วไป 
ใช้ตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ   ที่ออกแบบขึ้นสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
เนื้อหาในเล่มสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยเน้นให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุก
สนาน
ไม่น่าเบื่อ  เป็นหนังสือ แบบเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ได้รับความนิยม  และใช้กันอย่างแพร่
หลาย
ที่สุดเล่มหนึ่ง 
แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก
 

 


ใช้ตำราเรียน JAPANESE FOR KIDS ที่ฝ่ายวิชาการ OKLS ผลิตขึ้นเองเพื่อให้เด็กเรียนภาษา
ญี่ปุ่นอย่างสนุกสนาน ไม่เครียดโดยเน้นความเข้าใจมากกว่าท่องจำ เพื่อจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับ
การเรียนขั้นสูงๆต่อไปในอนาคต

 

โปรโมชั่นพิเศษ !

ส่วนลด
10%
รับส่วนลดพิเศษ!! เมื่อชำระผ่านบัตรเคดิตซิตี้แบงก์
privilege

ตารางกิจกรรมที่เปิดทั้งหมด