• Brainschool

 • Brain School เป็นสถาบันพัฒนากระบวนการคิดสำหรับเด็กวัย 1-8 ขวบ

 

BRAIN SCHOOL

 

 

Brainschool เป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผล (Critical Thinking) และการคิดเชิงสร้างสรรค์
(Creative Thinking) สำหรับเด็กอายุ 1- 8 ปี Brainschool เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ มุ่งสร้างความ
ก้าวหน้าทางพัฒนาการเด็กในทุกด้านได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา และสังคมวิทยาศาสตร์

Brainschool สอนผ่านกิจกรรมกว่า2,000กิจกรรมที่ได้รับการวิจัยจากนักวิชาการทางด้านเด็กเล็กกว่า
40ท่านทำให้มีความต่อเนื่อง เป็นระบบ และได้ผลจริงครูผู้สอนทุกท่านได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร
Creative Teaching Method จาก Hansol Education ทำให้มีความเข้าใจในบทเรียนและมีจิตวิทยา
ในการสอนเด็กเป็นอย่างดี

 

 

หลักสูตรของเรา

Brainschool เป็นหลักสูตรที่พัฒนาโดยบริษัท Hansol Education บริษัทด้านการศึกษาอันดับหนึ่ง
ของประเทศเกาหลี โดยดร. ยังจูโอ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาของเกาหลี ได้ทำงานร่วมกับทีม
วิจัยของ Hansolกว่า40ท่าน เป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ในการพัฒนาหลักสูตร Brainschool ขึ้นมา
หลังจากนั้นได้มีการนำหลักสูตรนี้ไปทดลองใช้กับชั้นเรียนตัวอย่างเพื่อทำการปรับปรุงจุดด้อยต่างๆ
อีกเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้ได้หลักสูตรทางการศึกษาที่ดีที่สุด


หลักสูตรของเบรนสคูลใช้หลักการของนักการศึกษาชาวอเมริกาที่มีชื่อเสียงสองท่านคือ ดร.บลูม
(บิดาแห่งความคิดเชิงวิพากษ์)และดร.ทอแรนซ์(บิดาแห่งความคิดสร้างสรรค์) เพื่อให้เด็กๆสามารถ
ใช้สมองทั้งสองข้างอย่างเต็มศักยภาพ

 

 

เป้าหมายทางการศึกษา

 • เพื่อให้เด็กมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 • สนับสนุนให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 • เพื่อให้เด็กได้เกิดประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
 • เพื่อพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้
 • ปลูกฝังลักษณะความสงสัยใคร่รู้เกี่ยวกับปัญหาและมีแรงกระตุ้นและความเพียรที่จะแก้ปัญหานั้น

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Brain School

 • เด็กเบรนสคูลจะมีความเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น ไม่ซ้ำใครเพราะเด็กได้รับการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
 • เด็กจะมีความคิดที่เป็นเหตุผลขึ้น เด็กๆจะมีคำถามต่อสิ่งต่างๆรอบตัว
 • เด็กๆจะกระตือรือร้นในการเรียนรู้ อยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง
 • เด็กจะสามารถหาคำตอบที่หลากหลายให้กับคำถามหนึ่งคำถาม
 • เด็กที่เคยแต่เป็นคนที่ทำตามคำบอกจะกลายเป็นผู้ริเริ่มทำด้วยตัวเอง
 • เด็กที่มักได้รับการตามใจจะได้เรียนรู้การนึกถึงและเคารพผู้อื่น
 • เด็กที่ไม่ชอบการคิดจะถูกกระตุ้นให้พูดอย่างสมัครใจว่า “หนูคิดว่า…”

 

 

โปรโมชั่นพิเศษ !

ส่วนลด
10%
รับส่วนลดพิเศษ!! เมื่อชำระผ่านบัตรเคดิตซิตี้แบงก์
privilege

ตารางกิจกรรมที่เปิดทั้งหมด

Play&Learn

Play&Learn

Brainschool
Class
Play & Learn