Bangkok Dance Academy

Bangkok Dance Academy

ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว

โปรไฟล์

            เราคือโรงเรียนเอกชนที่สอนศิลปะการเต้น นาฏศิลป์ตะวันออก และนาฏศิลป์ตะวันตก ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
          สถาบันบางกอกแดนซ์มุ่งเน้นการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นในการนำหลักสูตร ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และประสบความสำเร็จในการพัฒนาการเต้น มาใช้อย่างเป็นระบบ มีจัดการสอบวัดผลให้กับนักเรียนเป็นประจำทุกปี และเน้นให้ ความสำคัญกับการเรียนการสอนที่ครูมีปฎิสัมพันธ์กับนักเรียน โดยเป็นการทำงาน ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและครูผู้สอน เพื่อสร้างให้นักเรียนได้สามารถพัฒนาอารมณ์ และการแสดงออกได้อย่างเต็มที่ เป็นธรรมชาติและมีความสุข จัดกิจกรรมอย่างต่อ เนื่อง เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งทางด้านการเต้นและ การสร้างประสบการณ์ในด้านต่างๆ ดำเนินการให้ทุนการศึกษาแก่ครู และนักเรียน เพื่อศึกษาในระดับสูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ วางพื้นฐานเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มี การพัฒนา และเตรียมพร้อมสู่ระดับสูงและสามารถใช้เป็นวิชาชีพได้อย่างจริงจัง

สาขาของเรา (1)

สาขา central world
central world
02 255 6189
atomtest09@outlook.com

ตัวกรอง

ตัวกรอง

ประเภทกิจกรรม
สาขา
แจ้งเตือน! ไม่มีรายการคอร์สเรียนที่ค้นหา