นโยบายการยกเลิกและคืนเงิน

1. เงื่อนไขการขอคืนเงิน/ยกเลิกการสมัครเรียน
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินใดๆ อันเนื่องมาจากการยกเลิกการสมัครเรียน ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสมัครเรียน หรือ การเปลี่ยนแปลงของผู้สมัคร ยกเว้นในกรณีที่
  • 1. ผู้จัดการสอนขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา หรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในตารางเรียน
  • 2. ผู้จัดการสอนขอยกเลิกตารางเรียน หรือไม่สามารถสอนตามวัน-เวลา หรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในตารางเรียน
  • 3. ผู้จัดการสอนทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือรายละเอียดกิจกรรมที่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ระบุไว้บนเว็บไซต์
  • 4. ในกรณีที่ผู้สมัครเรียนมีเหตุผลในควรในการขอคืนเงิน จะต้องติดต่อมายังบริษัทไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนเวลาเริ่มกิจกรรมที่ระบุไว้
การตัดสินใจทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายการคืนเงินให้ผู้เรียนจะเป็นไปตามดุลยพินิจของแต่บริษัท เพียงผู้เดียว โดยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
2. วิธีการขอคืนเงิน
หากเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
  • ติดต่อทีมงาน โทร. 089-8129-910
  • ส่งอีเมลระบุหัวข้อ “คำร้องขอคืนเงิน” พร้อมแจ้งเลขที่รหัสการสมัครและแนบหลักฐานใบเสร็จรับเงินมาที่ contact.classcandy@gmail.com
  • ผู้เรียนจะได้รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืนกลับเข้าวงเงินบัญชีบัตรเครดิตที่ผู้เรียนใช้ในการชำระเงิน ภายในระยะเวลา 30 – 60 วัน นับจากวันที่ผู้เรียนได้รับแจ้งการคืนเงิน หรือตามรอบบิลบัตรเครดิตของลูกค้า ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร