สถานที่เรียนหรือกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
สถานที่เรียนหรือกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
ผลการค้นหา พื่นที่ : Bambini Villa ทั้งหมด 3 รายการ

หลักสูตรการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ จากฟินแลนด์

9.00 - 17.00

ดูสาขา

พัฒนาทักษะเด็กด้าน Early Learning และ Speech & Drama

09.00 - 18.00

Bambini Villa

เน้นสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย

10.30 - 20.00

เซ็นทรัลบางนา